Algemene voorwaarden:

Alle diensten en producten worden geleverd onder de standaardbeperkingen voor het gebruik, die bij de verkoop van materiaal voor micro-computers voor persoonlijk gebruik van toepassing zijn. De beperkingen en de garantie staan hieronder beschreven.

Deze algemene voorwaarden moeten worden beschouwd als een rechtsgeldige overeenkomst tussen MRB en derden (natuurlijk persoon of rechtspersoon) en zijn hierdoor bindend. U bindt zich aan deze overeenkomst door het tekenen van de gemaakte offerte of nota of door het materiaal, na dienstverlening door MRB-computers, te installeren, te copieëren of anderszins te gebruiken. Indien u niet instemt met de bepalingen in deze overeenkomst, kunt u het materiaal dat aan MRB-computers ter beschikking is gesteld voor de te verlenen diensten, voor aanvang van deze diensten afhalen bij MRB-computers. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.

Dienstverlening:
MRB-computers verleent diensten aan derden ten behoeve van PC-systemen voor wat betreft hardware- en software installatie, bouwen en onderhouden van web-sites, scanning en andere zaken die met PC-systemen samenhangen. Dienstverlening aan PC-systemen door MRB-computers  moet redelijkerwijs mogelijk zijn. MRB-computers behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden dienstverlening te weigeren of af te breken wegens, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de technische onhaalbaarheid (zoals verkeerde apparatuurtypen, onjuiste of ontbrekende bekabeling, ontbrekende ruimte, niet verkrijgbare drivers voor apparaten en/of capaciteitsproblemen van de PC), gebrek aan tijd, afstand, ruimte of plaats, kwaadwillende bedoelingen of het vermoeden van wanbetaling.

Tevens verleent MRB diensten te noemen; ICT-opleidingen en gebruikersondersteuning. Deze diensten worden bepaald en opgesteld door MRB-computers. De betaling van het notabedrag vindt plaats na het  einde van de dienstverlening door MRB-computers, tijdens of na de zogenaamde presentatie van het eindresultaat. Indien de opdrachtgever afziet van de dienstverlening door MRB-computers, maar er aan het aan MRB-computer ter beschikking gestelde materiaal wel reeds werkzaamheden zijn uitgevoerd, zullen ten minste de voor deze werkzaamheden overeengekomen notabedragen, incl.  BTW, moeten worden voldaan aan MRB-computers. Bij weigering van betaling door derden voor de verleende diensten of verrichte werkzaamheden is MRB-computers gerechtigd het materiaal van derden achter te houden teneinde betaling hiervan te vorderen. Van reeds betaalde bedragen aan MRB-computers voor de dienstverlening door MRB-computers kan geen restitutie plaats vinden.

Werkmethode:
Hard- en software installatie, netwerkinstallatie en –onderhoud, reparaties en cleaning van computers, computerbegeleiding, aan- en verkoop van computerapparatuur en web-design:
Voor aanvang van de werkzaamheden zal door MRB-computers een vrijblijvende offerte worden opgesteld. Aan de hand van deze offerte worden de wensen van de opdrachtgever uitgevoerd.
Bouwen en onderhouden van web-sites: Voor het bouwen en onderhouden van web-sites is het mogelijk dat de opdrachtgever zelf zorg draagt voor een abonnement bij een hosting-provider, tenzij uitdrukkelijk  anders is overeengekomen. De verkregen inlognaam en het verkregen password van de hosting-provider zal door de opdrachtgever aan MRB-computers bekend moeten worden gemaakt om uploaden naar de server van de hosting-provider mogelijk te maken. MRB-computers zal alle, door de opdrachtgever beschikbaar gestelde, informatie zeer vertrouwelijk behandelen en zal deze informatie niet doorspelen of verkopen aan derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Registratie van de web-site (homepage) bij diverse search-engines kan worden geregeld, zonder vergoeding, indien dit een onderdeel is van de totale dienstverlening, waaronder het bouwen van web-sites. Tijdens of na de zogenaamde presentatie van het eindresultaat zal de betaling voor de dienstverlening en werkzaamheden, alsmede de gemaakte onkosten worden verrekend. Na het einde van de dienstverlening en werkzaamheden zal alle aan MRB-computers verstrekte informatie worden geretourneerd aan de opdrachtgever, tenzij deze benodigd is voor vervolgwerkzaamheden, waaronder het onderhouden van web-sites of andere doorlopende werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtgever is ten aller tijde gerechtigd de aan MRB-computers verstrekte middelen t.b.v. uitvoering van overeengekomen werkzaamheden terug te vorderen, behoudens bij kwaadwillende bedoelingen of het vermoeden van wanbetaling.

Werkgebied:
Alle werkzaamheden die MRB-computers t.a.v.  derden verricht, kunnen worden geregeld voor particulieren, bedrijven en instellingen in geheel Nederland. Voor alle overige landen kan in overleg met MRB-computers een overeenkomst worden bereikt voor eventueel te verrichten werkzaamheden. MRB-computers behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden dienstverlening te weigeren of af  te breken wegens, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de technische onhaalbaarheid (zoals verkeerde apparatuurtypen, onjuiste of ontbrekende bekabeling, ontbrekende ruimte, niet verkrijgbare drivers voor apparaten en/of capaciteitsproblemen van de PC), gebrek aan tijd, afstand, ruimte of plaats, kwaadwillende bedoelingen of het vermoeden van wanbetaling.

Benodigde apparatuur en software:
Voor het installeren van hard- en software is in principe de gehele  PC-configuratie benodigd. In overleg met MRB-computers is het mogelijk sommige apparaten afwezig te laten ten behoeve van de werkzaamheden. Dit is ter beoordeling aan MRB-computers. Alle software (incl. bijbehorende licenties) die door MRB-computers i.o.v. de opdrachtgever moet worden geïnstalleerd, zal door de opdrachtgever moeten worden verstrekt aan MRB-computers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. MRB-computers zal geen software installeren waarvan geen originele licentiecode aanwezig is bij de opdrachtgever.

Transport:
Het benodigde materiaal om de werkzaamheden aan te verrichten kan in principe alleen door de opdrachtgever worden gebracht naar en gehaald bij MRB-computers of kan worden verstuurd via pakket-diensten of TNT Post. Eventuele portokosten en risico’s van schade, verlies of diefstal zijn voor de rekening van de opdrachtgever. Afhalen en brengen door MRB-computers is mogelijk, echter zal er in de meeste gevallen door MRB-computers wel kosten in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Aanschaf Apparatuur:
De benodigde apparatuur, alsmede de  accessoires, die zullen worden gebruikt bij de dienstverlening door MRB-computers, kunnen indien noodzakelijk door MRB-computers worden aangeschaft en zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever. In uitzonderlijke gevallen kan MRB-computers de opdrachtgever verzoeken zelf zorg dragen voor de aanschaf van licenties, apparatuur en/of accessoires. Deze kosten worden, indien van toepassing, in mindering gebracht op de factuur aan de opdrachtgever.

Onkosten:
Alle door MRB-computers gemaakte onkosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.
– Telefoonkosten beneden € 2,50 worden niet berekend aan de opdrachtgever.

BTW:
Alle bedragen die worden gegeven/genoemd door MRB-computers zijn inclusief 21 % BTW. Deze BTW wordt berekend ten opzichte van het totale notabedrag en wordt als zodanig genoteerd op deze nota.

Gegevensbehandeling:
Informatie ten behoeve van de dienstverlening en werkzaamheden door MRB-computers zal zoveel mogelijk door de opdrachtgever moeten worden verstrekt. Indien de opdrachtgever deze informatie niet heeft, is het mogelijk dat MRB-computers zoekt naar de juiste informatie, echter tegen een aannemelijke vergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt vooraf vastgesteld door MRB-computers.
Alle aan MRB-computers verstrekte gegevens, zowel privé  als zakelijk, worden als vertrouwelijk  behandeld en zullen niet aan  derden worden getoond, verstrekt of verkocht (bijv. ten behoeve  van marketingdoeleinden), tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de betrokkene. De opdrachtgever is ten aller tijde gerechtigd de aan MRB-computers verstrekte middelen t.b.v. uitvoering van overeengekomen werkzaamheden terug te vorderen, behoudens bij kwaadwillende bedoelingen of het vermoeden van wanbetaling. Ook na het beëindigen van de dienstverlening zal MRB-computers zich houden aan deze vetrouwelijk behandeling van informatie.

Auteursrechten:
Alle auteursrechten en andere rechten op software, hardware en documentatie rusten uitsluitend bij de makers c.q. assembleurs van deze materialen en niet bij MRB-computers. MRB-computers kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wat betreft het maken van copieën, het verspreiden, verhuren, doorverkopen of leasen van materiaal en het veranderen of aanpassen, met inbegrip van maar niet beperkt  tot vertalen, decompileren, de-assembleren of een afgeleide versie vervaardigen van materiaal door derden. De aansprakelijkheid ten opzichte van deze rechten wordt derhalve overgedragen aan derden door het zich binden aan deze overeenkomst middels de hiervoor beschreven wijze.

Beperkte garantie:
Op al het aan MRB-computers verstrekte en gebruikte materiaal wordt geen andere garantie verstrekt, anders dan de door de fabrikant c.q. auteur verleend. MRB-computers is niet verplicht deze garantie over te nemen of zorg te dragen voor garantieonderhandelingen tussen diverse partijen in gevallen waarbij dit zich voor kan doen. Mechanische of softwarematige beschadigingen aan apparatuur, aantoonbaar  veroorzaakt door toedoen van MRB-computers, worden (excl. portokosten) kostenloos vervangen door MRB-computers, onder voorwaarde dat het te vervangen onderdeel c.q. systeem binnen een periode van 7 dagen na ontvangst van de apparatuur (na verleende diensten door MRB-computers), vergezeld van de nota bij MRB -computers wordt gemeld als schade of defect.

Aansprakelijkheid:
MRB-computers aanvaardt geen enkele garantie of aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook ten aanzien van:
– het gebruik van software, hardware en documentatie, de kwaliteit, de prestaties, de verhandelbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van het materiaal.
– het niet of ondeugdelijk registreren van software en hardware door MRB-computers en/of door derden.
– defecten en/of schade(s) aan apparatuur of schade(s) aan en/of verlies van software, opgeslagen gegevens op informatiedragers (diskettes, harde schijven, CD-Rom’s, e.d.) en/of documentatie, die niet aantoonbaar door MRB-computers zijn toegebracht wegens onoordeelkundig gebruik of  nalatigheid.
– problemen te wijten aan de ouderdom van  de apparatuur, die spontaan optreden of zijn toegebracht door geïnstalleerde software, besturingssystemen of computervirussen.
– problemen die zijn veroorzaakt door het transport van goederen, software, intellectuele eigendommen of informatie, op welke mogelijke manier dan ook.

Aan de gegeven en getoonde informatie en prijzen anders dan de in deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. MRB-computers behoudt zich het recht voor de informatie en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande vermelding. Tevens kan door MRB-computers, al dan niet in onderling overleg met de klant, worden afgeweken van de getoonde specificaties en prijzen.
Druk- en typefouten zijn voorbehouden.

Een copy van deze algemene voorwaarden ligt ten aller tijde ter inzage bij MRB-computers, of kan worden aangevraagd bij de K.v.K. te Meppel.